ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ МУЗИЧНОЇ ПЕДАГОГІКИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32626/2309-9763.2021-31.208-224

Анотація

У статті розглянуті актуальні проблеми сучасної музичної педагогіки у процесі професійної підготовки майбутніх учителів для закладів загальної середньої освіти. Навчальна дисципліна навчального плану «Проблеми сучасної музичної педагогіки» має чільне місце в освітньо-професійній програмі Середня освіта (Музичне мистецтво) другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка. За час вивчення навчальної дисципліни передбачено, що у здобувачів з’являться компетентності узагальнення положень сучасної музичної педагогіки як науки; визначення основних закономірностей і принципів сучасної музичної освіти, тенденцій її розвитку в Україні та за кордоном; студіювання методологічних підходів та принципів, які доцільно використовувати в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти. Вивчення навчальної дисципліни має сприяти: удосконаленню рівня методичної, виконавської, науково-дослідної і музично-просвітницької діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва; розвитку творчих, методичних і дослідницьких здібностей здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти, які виступають ключовими позиціями для формування музично-педагогічних компетентностей майбутнього вчителя музичного мистецтва. У статті визначено критерії оцінювання знань, умінь, навичок та компетентностей здобувачів вищої освіти в процесі реалізації освітньопрофесійної програми. Окреслено особливості навчальної дисципліни, включаючи мету, завдання та зміст навчання здобувачів. Також розглянута можливість поглибити знання, вміння, навички та компетентності здобувачів другого магістерського рівня вищої освіти для гідної реалізації у предметній сфері; сформувати в здобувачів здатність до досліджень та продуктивного трансферу сучасних інноваційних музично-педагогічних досягнень у власну практику викладання дисциплін музичного мистецтва; сформувати вміння критично осмислювати нові тенденції в музичному мистецтві, використовувати фахові знання для аналізу соціокультурної ситуації і визначення проблем музичного мистецтва у галузі освіти, що в поєднанні є новим підходом до організації освітнього процесу та дає можливість підвищення його якості та ефективності.

Біографія автора

Людмила Миколаївна Воєвідко, Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Кам’янець-Подільський

кандидат педагогічних наук, доцент

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-26