DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.404-417

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я

Юлія Миколаївна Танасійчук

Анотація


У статті розкрито структуру моделі, її провідну ідею. Розроблено модель підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я. Провідною ідеєю побудови моделі підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я стала єдність цілей, завдань, закономірностей, принципів, змісту, форм, методів, засобів діяльності. Відповідно модель включає такі блоки: методологічно-цільовий (мета – підготовка майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я), підходи (аксіологічний, системний, особистісно-орієнтований, компетентнісний, культурологічний та діяльнісний), принципи (загальні та специфічні), змістовно-технологічний (етапи (мотиваційно-адаптаційний, пізнавально-операційний, діяльнісно-практичний), зміст (дисципліни: «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», «Професійна діяльність у сфері фізичного виховання», «Психологія», «Психології здоров’я», «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/СНІДу», «Контроль у фізичному вихованні», «Теорія й методика фізичного виховання», «Охорона праці та безпека життєдіяльності», «Основи медичних знань», «Основи екології»; психолого-педагогічний практикум «Теоретичні основи формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я», спецсемінари «Формування ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я», «Формування здорового способу життя учнів засобами фізичних вправ», «Здоров’я людини як предмет комплексного міждисциплінарного дослідження», тренінг «Фізичне самовиховання»), форми (проблемна лекція, семінар, тренінг, практикум, лабораторно-практичні заняття, вправи (правильний «вдих і видих», рухові дії̈ на силу, стрибучість, витривалість, гнучкість тощо), рухливі ігри, старти всією сім’єю, екскурсії̈та походи з друзями, загартовування, заняття в групах (клубах), які об’єднують любителів оздоровчого бігу й ходьби, велоспорту та ін., самостій не тренування за індивідуальним планом), методи (мозковий штурм, круглий стіл, пресконференція, ділова гра, кей с-метод, написання рефератів), технології̈ (підготовка студентів до використання засобів оздоровлення учнів на уроках та в позаурочний час, формування креативності май бутнього вчителя фізичної̈ культури, педагогічного спілкування май бутніх учителів фізичної̈ культури в аспекті формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я), засоби (фізичні вправи, природні сили природи (сонце, повітря, вода), гігієнічні (особиста гігієна, режим, харчування, сон тощо), інструментальні чинники (тренажери, гімнастичні снаряди), діяльнісно-результативні критерії̈ (мотивацій но-ціннісний , когнітивно-змістовий , діяльнісно-рефлексивний), рівні (високий, середній, низький), результат (готовність майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я).

Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.