DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0.235-244

ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Світлана Вікторівна Гмиріна

Анотація


У статті досліджено аксіологічну складову фахової підготовки
студентів-вокалістів у класичному університеті. Визначено аксіологічні
функції музичного мистецтва як універсального засобу виховання и духовного
розвитку особистості. Охарактеризовано специфіку фахового навчання
студентів у вокальних класах, зумовлену: а) особливостями мистецтва як
явища та специфікою музично-творчої діяльності; б) сучасним рівнем
розвитку вокального виконавства та вокальної педагогіки; в) специфікою
індивідуального вокального навчання студентів; г) чинними вимогами до
організації освітнього процесу в університеті та завданнями професіи ної
підготовки маибутніх артистів-вокалістів. Визначено недоліки цього виду
фахової підготовки студентів-вокалістів.
Проаналізовано філософські та науково-педагогічні праці з проблем
формування ціннісних орієнтаціи учнівської та студентської молоді.
Обґрунтовано чинники формування в студентів музичних спеціальностеи
фахово необхідних особистісних якостеи . Визначено сутність освітніх і духовних
цінностеи та поняття «ідеал», доведено необхідність їхнього застосування у
викладанні вокальних дисциплін у вищіи школі. Запропоновано авторськии
варіант ідеальної моделі, на яку мають орієнтуватися викладачі в підготовці
маибутнього артиста-вокаліста. Наведено її складові: особистісні якості; фахово
необхідні індивідуальні психологічні особливості; музичні здібності; вокально-
виконавська маи стерність; вокально-сценічна культура; вокально-педагогічна
компетентність; креативність; стиль роботи.
Сформульовано рекомендації щодо формування ціннісних орієнтаціи студентів-
вокалістів у процесі фахової підготовки в класичному університеті:
1)орієнтація на ідеальну модель артиста-вокаліста, що уможливить сформувати
в студентів інтегровані фахово необхідні якості, життєві і професіи ні установки;
2) міждисциплінарна взаємодія та застосування різних видів мистецтва в роботі 

над вокальними творами; 3) розвиток творчого мислення студентів;
4) формування в студентів необхідного стилю професійного спілкування з
використанням спеціальної термінології та дотриманням професійної етики.


Повний текст:

PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.