№ 28 (2020)

Педагогічна освіта: теорія і практика

DOI: https://doi.org/10.32626/2309-9763.2020-28-0

Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН
України [гол. ред. Бахмат Н.В.]. Вип.28 (1-2020). Київ: Міленіум, 2020. 452 c.
(Index Copernicus), категорія Б.

Зміст

Статті

ВЕСЬ ВИПУСК. Розділ 1 (ст.1-106) PDF
  1-106
ВЕСЬ ВИПУСК. Розділ 2 (ст.107-210) PDF
  107-209
ВЕСЬ ВИПУСК. Розділ 3 (ст.211-452) PDF
  212-452
УНОРМОВУЮЧЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ДО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РОБОТИ У ПІДРОЗДІЛАХ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИХ СИЛ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ PDF
Валентин Володимирович Ворона 6-14
ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ТА ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ PDF
Оксана Василівна Горбатюк 15-25
ВЕКТОР ОНОВЛЕННЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ: ВІД РЕФОРМ ДО МОДЕРНІЗАЦІЇ PDF
Раїса Олександрівна Гришкова 26-35
ЕТНОГРАФІЧНА СПАДЩИНА БОРИСА ГРІНЧЕНКА ЯК ВАЖЛИВИЙ СКЛАДНИК ПРОСВІТНИЦЬКОЇ РОБОТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1880–1900-ТІ РР.) PDF
Ольга Володимирівна Коляденко 36-49
СУБ’ЄКТНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ-СИРІТ PDF
Галина Миколаївна Лялюк 49-57
НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВЧИТЕЛІВ КРАЇН ДАЛЕКОГО ЗАРУБІЖЖЯ PDF
Лілія Асхатівна Мартинець 57-67
ДОСВІД ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ PDF
Євгеній Володимирович Орлов 67-78
НЕОБХІДНІСТЬ І ОСНОВНІ ЕТАПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗМІН У РОБОТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ОСВІТИ З ПЕРСОНАЛОМ PDF
Світлана Вікторівна Поліщук 79-86
ПСИХОЛОГІЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО СТРЕСУ СУБ’ЄКТІВ ІНКЛЮЗИВНИХ ДЕРЖАВНИХ ІНСТИТУЦІЙ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ СВІТОВОЇ ПАНДЕМІЇ PDF
Мар’ян Миколайович Тріпак, Наталя Романівна Сторожук 87-96
СОЦІАЛІЗУЮЧИЙ ВПЛИВ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА МОЛОДЬ В УКРАЇНІ PDF
Сергій Якович Харченко, Людмила Йосипівна Петришин 97-106
ТЕНДЕНЦІЇ ОНОВЛЕННЯ ЗМІСТУ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ PDF
Юлія Олександрівна Бабаян 108-116
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ ПРОСВІТИТЕЛІВ МИНУЛОГО В КОНТЕКСТІ РОБОТИ З ДИТЯЧОЮ КНИГОЮ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ PDF
Галина Петрівна Ватаманюк 117-126
ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЯКОСТЕЙ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ОРГАНІЗОВАНІЙ КОМУНІКАТИВНО-МОВЛЕННЄВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ PDF
Лілія Василівна Зімакова, Наталія Михайлівна Манжелій 126-135
ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОГО МЕТОДУ ПРИ ПОЧАТКОВОМУ НАВЧАННІ ДІТЕЙ ПЛАВАННЮ В УМОВАХ ПОГЛИБЛЕНОГО БАСЕЙНУ PDF
Валентина Володимирівна Зубко, Вадим Миколайович Парахонько, Констянтин Миколайович Смірнов 136-144
КОНСТРУКТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ PDF
Юлія Сергіївна Котелянець 144-153
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА» PDF
Тетяна Дмитрівна Федірчик, Наталя Вікторівна Нікула 154-163
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ МУЗЕЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ PDF
Наталія Олександрівна Філіпчук 163-175
РОЗБУДОВА ВИЩОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ (2000 – 2013 РР.): ЗАКОНОДАВЧА БАЗА PDF
Станіслав Вікторович Шайдюк 175-190
СТУПЕНЕВІСТЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ВМС ЗСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНЕ НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ PDF
Руслан Іванович Шевченко 190-199
НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНА БАЗА ШКІЛ ДЛЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У ДОБУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ (2000-ні рр.) PDF
Світлана Миколаївна Шевченко 199-209
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ УЧИТЕЛЯМИ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Ірина Василівна Андрощук, Ігор Петрович Андрощук 212-223
РОЗВИТОК СУБ՚ЄКТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Наталія Валеріївна Бахмат 223-235
ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ В УНІВЕРСИТЕТІ PDF
Світлана Вікторівна Гмиріна 235-244
ПРАКТИКО ОРІЄНТОВАНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Катерина Іванівна Демчик 244-254
ЦІННІСНО-СМИСЛОВА РЕГУЛЯЦІЯ ОСОБИСТОСТІ У СФЕРІ ПРОФЕСІЙНИХ ДОСЯГНЕНЬ PDF
Наталія Григорівна Каньоса 254-264
ФОРМУВАННЯ ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ PDF
Микола Савич Корець, Світлана Михайлівна Іщенко 264-271
НАВЧАЛЬНИЙ ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА PDF
Тетяна Олександрівна Ланіна 272-281
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА PDF
Іван Григорович Маринін 282-291
СПЕЦИФІКА ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО КЕРІВНИЦТВА ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИМИ КОЛЕКТИВАМИ PDF
Любов Василівна Мартинюк 292-301
РОЗВИТОК ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ СПІВАКІВ-ПОЧАТКІВЦІВ НА ЗАНЯТТЯХ З МУЗИЧНО-ТЕОРЕТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Юлія Валеріївна Мережко, Ірина Миколаївна Ходоровська 302-310
СТВОРЕННЯ ІНФОГРАФІКИ ЯК ВИДУ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН PDF
Олександр Михайлович Микитів 310-319
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ PDF
Оксана Валентинівна Мондич 319-331
ПЕДАГОГІЧНА СИТУАЦІЯ ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ PDF
Вікторія Віталіївна Перетятько, Олена Олександрівна Клімова 332-341
ФОРМУВАННЯ МИСТЕЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ: ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ PDF
Олена Анатоліївна Половіна, Інна Вікторівна Кондратець 341-350
ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ БАГАТОРІВНЕВОГО НАВЧАННЯ ІНФОРМАТИКИ ТА МАТЕМАТИКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ У ПРОЦЕСІ ВИРІШЕННЯ ЗАВДАНЬ ВИХОВАННЯ PDF
Альона Олександрівна Прокопенко 351-360
ВЛАСТИВОСТІ УВАГИ МУЗИКАНТА-ВИКОНАВЦЯ PDF
Олена Михайлівна Прядко 360-367
СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ PDF
Іванна Леонідівна Пукас 368-377
РОЗВИТОК ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ: РЕЗУЛЬТАТИ КОНСТАТУВАЛЬНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ PDF
Олександр Петрович Радкевич 378-393
ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Надія Володимирівна Скотна, Галина Миколаївна Лялюк 393-403
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО ЗДОРОВ’Я PDF
Юлія Миколаївна Танасійчук 404-417
РОЗВИТОК ІНШОМОВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА PDF
Анастасія Олександрівна Трофименко 417-422
СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО БЕЗПЕРЕРВНОГО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ PDF
Валентина Анатоліївна Фрицюк 422-433
ВПЛИВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НА ПСИХОЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТІВ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА PDF
Інеса Володимирівна Шеремет, Валентина Григорівна Білик, Катерина Сергіївна Василенко 434-442